ALGEMEEN

Schrijversgroep ’77 is opgericht op 26 augustus 1977. De organisatie streeft naar bevordering van de Surinaamse letterkunde, de bevordering van de geestelijke en maatschappelijke belangen van haar leden en de bevordering van internationale literaire contacten.
De reguliere activiteiten van Schrijversgroep ’77 omvatten:
Een maandelijkse literaire avond voor algemeen publiek in het literaire café Tori Oso. Deze avonden zijn vrij toegankelijk.
Een wekelijks radioprogramma op de maandagavond bij de Stichting Radio omroep Suriname (SRS).
Een wekelijkse e-mail nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden. De nieuwsbrief, getiteld ‘S’77 info’ wordt gratis toegezonden aan ongeveer 200 abonnees.
S’77 heeft een website waarop regelmatig stukken van leden en anderen worden geplaatst (http://www.schrijversgroep77.org)
S’77 neemt deel aan / organiseert belangrijke literaire evenementen in Suriname en laat ook internationaal van zich horen door deelname aan buitenlandse festivals.
Bij het behartigen van de belangen van onze leden bouw S’77 aan en op een steeds groter groeiend netwerk van nationale en internationale organisaties.
Het bestuur van Schrijversgroep ’77 bestaat uit:
IsmeneKrishnadath (voorzitter), Arlette Codfried (onder-voorzitter), Andy Plak (secretaris), Jeffrey Quartier (penningmeester), Sylvana Dankerlui (commissaris), Robby Parabirsing (commissaris) en Kadi Kartokromo (commissaris).
In 2009 is het aantal geregistreerde leden van 64 tot 66. Lidmaatschap dient expliciet te worden aangevraagd per email of formulier. Leden verplichten zich tot het betalen van een maandelijkse contributie van 5 SRD. Zij krijgen hiermee het recht voorstellen te doen, mee te denken en mee te beslissen over aangelegenheden waar de vereniging zich mee bezig houdt.
STATUTEN van SCHRIJVERSGROEP 77
NAAM, ZETEL, DUUR
Artikel 1
De vereniging draagt de naam van Schrijversgroep 77. Zij is gevestigd te Paramaribo.
Schrijversgroep 77 is opgericht dd. 26 augustus 1977 en wel voor onbepaalde tijd.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
DOEL
Artikel 2
Schrijversgroep 77 streeft naar:
2.1. De bevordering van de surinaamse letterkunde.
2.2. De bevordering van de geestelijke en maatschappelijke belangen van haar leden.
2.3. De bevordering van internationale literaire contacten i.h.b. die van eigen regio.
MIDDELEN
Artikel 3
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
3.1. Het beleggen van huishoudelijke en andere vergaderingen.
3.2. Het onderhandelen met personen en instanties en het ondernemen van alle andere activiteiten die daartoe wenselijk worden geacht.
3.3. Het in contact treden met personen, groepen en instanties in en buiten Suriname middels correspondentie en andere.
3.4. Medewerking te verlenen aan andere personen of instanties die nationale en/of internationale contacten leggen en onderhouden.
3.5. Het vormen van fondsen.
3.6. Alle andere middelen die de vereniging geoorloofd acht.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
Het lidmaatschap van Schrijversgroep 77 wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het bestuur.
Het bestuur beslist over de toelating.
Schrijversgroep 77 kent drie soorten leden: gewone leden, buitengewoneleden en ereleden. Daarnaast kent zij donateurs.
4.1. Gewone leden hebben actief en passief stemrecht.
Zij moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
Geschreven en gepubliceerd hebben van literair werk in een van de in Suriname gangbare talen.
Tenminste 18 jaar oud zijn
Bezitten van de Surinaamse nationaliteit of geboren zijn uit een of twee Surinaamse ouders of in Suriname geboren en getogen zijn.
4.2. Buitengewone leden hebben actief nog passsief stemrecht.
Zij moeten voldoen aan een van de volgende voorwaarden:
Gepubliceerd hebben van literair werk maar nog geen achttien jaar oud zijn.
Niet gepubliceerd hebben maar serieus literair bezig zijn.
Gepubliceerd hebben van literair werk in eenandere dan een in Suriname Gangbare taal.
In uitzonderlijke gevallen kan de algemene vergadering met tenminste twee/derde het aantal aanwezige stemmen beslissen dat het gewone lidmaatschap verleend aan een buitengewoon lid.
4.3. Ereleden kunnen zijn, degenen die zich jegens Schrijversgroep 77 verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden voorgedragen door tenminste drie leden of door het bestuur, en benoemd door de algemene vergadering met tenminste twee/derde van het aanwezige stemmen.
Ereleden hebben actief noch passief stemrecht.
DONATEURS
Artikel 5
Donateurs zijn zij die de Schrijversgroep 77 financieel ondersteunen. Ze hebben actief noch pasief stemrecht.
TUCHTMAATREGELEN
Artikel 6
Tegen leden die in welke vorm dan ook schade (dreigen te) berokkenen aan de vereniging, kunnen door het bestuur de navolgende maatregelen worden getroffen:
6.1. Berisping.
6.2 Schorsing tot maximal drie maanden.
6.3 Voordracht tot royement.
BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
Het lidmaatschap wordt beschouwd als te zijn beëindigd bij:
7.1. Overlijden
7.2. Schriftelijke opzegging aan het bestuur, met inachtneming van een termijn van dertig dagen.
7.3. Achterstallige contributie van tenminste twaalf maanden.
7.4. Royement kan geschieden indien een lid in strijd handelt met de statuten van de vereniging. Het bestuur dient het betrokken lid onverwijld van het voorgenomen royement per brief te verwittigen. Het voor royement voorgedragen lid kan binnen dertig dagen na dagtekening van voormelde brief in beroep gaan bij de algemene vergadering door zulks schriftelijk aan het bestuur mede te delen. Het bestuur is verplicht binnen veertig dagen na ontvangst van het beroepschrift een algemene vergadering bijeen te roepen, welke vergadering al dan niet overgaat tot royement met meerderheid van stemmen. Een geroyeerd lid kan niet binnen drie jaren na uitspraak van het royement opnieuw lid worden van de vereniging.
GELDMIDDELEN
Artikel 8
De geldmiddelen worden verkregen door:
8.1. Contributies.
8.2. Subsidie.
8.3. Giften.
8.4. Renten van kapitaal, fondsen en andere eigendommen.
8.5. Andere baten.
Leden zijn contributieplichtig. Het bedrag der contributie wordt vastgesteld (in het Huishoudelijk Reglement). De geldmiddelen van de vereniging worden door het bestuur beheerd en jaarlijks aan controle van een verificatiecommissie of accountant onderworpen.
HET BESTUUR
Artikel 9
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden.
De leden van het bestuur worden gekozen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
Het Huishoudelijk Reglement regelt verkiezing en zittingsduur, en voorziet verder in de Aanvulling van tussentijdse vacatures.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
BESTUURSFUNKTIE
Artikel 10
Het Bestuur wordt gevormd door ten minste:
Een voorzitter
Een secretaries
Een penningmeester
Commissarissen
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaries en de penningmeester.
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11
De Algemene Ledenvergadering van de vereniging wordt tenminste één week voor de vergadering bijeen geroepen door of namens het bestuur middels een schriftelijke kennisgeving aan de leden, onder vermelding van tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
Artikel 12
De leden komen tenminste één keer in de zes maanden in Algemene Ledenvergadering bijeen.
Artikel 13
Het bestuur belegt voorts zo vaak als het dit nodigt acht een Algemene ledenvergadering.
Verder zo vaak als tenminste 1/3 van het aantal geregistreerde leden daar om vraagt.
Geeft het bestuur aan zulk verzoek geen gehoor, dan hebben de genoemde leden het recht daartoe over te gaan. In zo een vergaderingen kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over de punten in de agenda vermeld.Deze agenda dient bij de oproeping, welke minstens zeven dagen voor de vergadering moet geschieden, te worden toegevoegd.
Artikel 14
De Algemene ledenvergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen.
b. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk met gesloten briefjes.
Bij een gelijk aantal stemmen vindt herstemming plaats.
Indien de stemmen staken, wordt het voorgestelde geacht te zijn verworpen.
Zijn er bij herstemming wederom een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot.
WIJZIGING DER STATUTEN
Artikel 15
De Algemene Ledenvergadering kan bij een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden besluiten tot wijziging of aanvulling der statuten.
Artikel 16
Tot wijziging van de bepalingen der statuten kan slechts worden besloten in een Algemene Ledenvergadering die daarvoor bijeen geroepen is en waarbij van de voorgenomen wijziging of aanvulling kennis is gegeven.
ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 17
Ontbinding van de vereniging kan ten alle tijde geschieden met in achtneming van dezelfde bepalingen als voor wijziging der statuten in artikel 16 is opgenomen.
Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens bepaald door wie en op welke wijze de vereniging zal worden ontbonden en wordt met in achtneming van artikel 1680 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek de bestemming van de bezittingen van de vereniging bepaald.
Goedgekeurd bij Staatsbesluit dd.4 augustus 1980 No.8166.
Aldus vastgesteld en goed gekeurd in de algemene vergadering van februari 1980
HET BESTUUR,
De Directeur van Binnenlandse Zaken,
I. Ph. AKRUM.
Republic Bank Suriname N.V. Kerkplein, Paramaribo
SRD-Rekening: 0197079004 t.n.v. Schrijversgroep '77
SRD-Rekening: 0197206146 t.n.v. Schrijversgroep '77/Literatuurfestival 2006
EURO-Rekening: 0197416288 t.n.v. Schrijversgroep '77/Literatuurfestival 2006
USD-Rekening: 0197206979 t.n.v. Schrijversgroep '77
swiftcode is RBNKSRPA

CONTACTGEGEVENS
Schrijversgroep’77 is te bereiken:
Per post: v. Idsingastraat 133, Paramaribo, Suriname
Per telefoon: (597) 520513 / (597) 8912005
Per email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Via de website: www.schrijversgroep77.org
Op elke laatste woensdagavond van de maand (m.u.v. december):
In Tori Oso van 20.00 – 22.00 uur
Frederik Derbystraat 76
Tel: (597) 420234