Whatsapp Chat

STATUTEN VAN DE SCHRIJVERSGROEP ’77

De Schrijversgroep ’77 is op 26 augustus 1977 opgericht.

De organisatie streeft naar bevordering van de Surinaamse letterkunde, de bevordering van de geestelijke en maatschappelijke belangen van haar leden en de bevordering van internationale literaire contacten.

De reguliere activiteiten van Schrijversgroep ’77 omvatten onder andere de maandelijkse literaire avond voor algemeen publiek in het literaire café Tori Oso. Deze avonden zijn vrij toegankelijk.

Vanwege de covid-19 pandemie zijn deze avonden jammer genoeg stopgezet.

S’77 heeft een website waarop regelmatig stukken van leden en anderen worden geplaatst (www.schrijversgroep77.org); daarnaast is er ook een facebook pagina www.facebook.com/Schrijversgroep-77

S’77 neemt deel aan / organiseert belangrijke literaire evenementen in Suriname en laat ook internationaal van zich horen door deelname aan buitenlandse festivals.

Bij het behartigen van de belangen van onze leden bouwt S’77 aan een steeds groeiend netwerk van nationale en internationale organisaties.

Het huidige bestuur van Schrijversgroep ’77 bestaat uit:

Robby Parabirsing (voorzitter), Sylva Koemar (ondervoorzitter), Rose-Marie Maitre (secretaris), Jeffrey Quartier (penningmeester) en Alphons Levens (commissaris)

Het lidmaatschap dient expliciet te worden aangevraagd per email/facebook/de website via een daarvoor bestemd formulier. Leden verplichten zich tot het betalen van een maandelijkse contributie van 10 SRD per maand. Zij krijgen hiermee het recht voorstellen te doen, mee te denken en mee te beslissen over aangelegenheden waar de vereniging zich mee bezig houdt en tegen een speciaal tarief deel te nemen aan activiteiten zoals boekenbeurzen en workshops. Tevens kunnen zij begeleid worden bij de uitgave van hun boeken of kunnen zij deze presenteren en te koop aanbieden op een van onze avonden. Verder kunnen zij namens de Schrijversgroep '77 afgevaardigd worden naar activiteiten in binnen- en buitenland.

STATUTEN VAN DE SCHRIJVERSGROEP ’77

 • NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam van Schrijversgroep ’77, ook wel nader te noemen S’77.

 • ZETEL

Artikel 2

Zij is gevestigd te Paramaribo 

 • OPRICHTING EN DUUR

Artikel 3

S’77 is opgericht op 26 augustus 1977 en wel voor onbepaalde tijd.

Artikel 4

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 • DOEL

Artikel 5

S’77 stelt zich ten doel om in de ruimste zin des woords:

5.1.      de Surinaamse letterkunde te bevorderen.

5.2.      de geestelijke en maatschappelijke belangen van haar leden te bevorderen.

5.3.      de internationale literaire contacten, in het bijzonder de eigen regionale literaire contacten, te onderhouden en te bevorderen.

 • MIDDELEN

Artikel 6

S’77 tracht dit doel te bereiken door:

6.1.      het beleggen van huishoudelijke en andere vergaderingen.

6.2.      het leggen en onderhouden van contacten met personen of instanties in en buiten Suriname.

6.3.      het verlenen van medewerking aan andere personen of instanties, zowel op het nationale als het internationale vlak.

6.4.      het vormen van fondsen.

6.5.      alle andere geoorloofde middelen en/of activiteiten, die wenselijk of noodzakelijk worden geacht ter uitvoering van al het voorgaande.

 • LIDMAATSCHAP

Artikel 7

S ’77 bestaat uit:

 1. Gewone leden,
 2. Buitengewone leden,
 3. Ereleden

Artikel 8

Het Bestuur beslist over de toekenning van het lidmaatschap aan gewone en buitengewone leden.

8.1       Het aanvragen van het lidmaatschap van S’77 geschiedt door middel van een aan het Bestuur gericht schriftelijk verzoek.

8.2       Als gewone leden kunnen worden toegelaten personen, die

 1. literair werk geschreven en gepubliceerd hebben in één van de in Suriname gangbare talen;
 2. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 3. bezitter zijn van de Surinaamse nationaliteit, dan wel ingezetene zijn van de Republiek Suriname of;
 4. geboren zijn uit één of twee Surinaamse ouders of in Suriname geboren en getogen zijn.

8.3.      Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten personen, die

 1. literair werk geschreven en gepubliceerd hebben in één van de in Suriname gangbare talen, maar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt of;
 2. blijk geven affiniteit te hebben met literaire werken of de activiteiten van S ’77 of;
 3. literair werk geschreven en gepubliceerd hebben in een andere dan een in Suriname gangbare taal.

In uitzonderlijke gevallen kan de Algemene Ledenvergadering bij 2/3 meerderheid van stemmen beslissen dat het gewone lidmaatschap wordt verleend aan een buitengewoon lid.

8.4.      Als ereleden kunnen worden toegelaten personen die zich jegens S ’77 verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden voorgedragen door ten minste 3 leden of door het Bestuur en benoemd door de Algemene Ledenvergadering bij 2/3 meerderheid van stemmen.

8.5.      Alleen gewone leden mogen het actief en passief kiesrecht uitoefenen.

8.6.      Alle leden zijn contributieplichtig. Het bedrag der contributie wordt vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement.

8.7.      Alle leden worden geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en onderwerpen zich aan deze.        

 • DONATEURS

Artikel 9

Donateurs zijn zij die S’77 financieel ondersteunen.

 • BEËINDIGING VAN HET LIMAATSCHAP

Artikel 10

10.1. Het lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden;
 2. schriftelijke opzegging door het lid aan het Bestuur, met inachtneming van een termijn van 30 dagen;
 3. schriftelijke opzegging door het Bestuur aan het lid, met inachtneming van een termijn van 30 dagen, wegens achterstallige contributie van ten minste 6 maanden
 • TUCHTMAATREGELEN

Artikel 11

11.1.    Tegen leden die in strijd handelen met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of besluiten van S’77 of die op enige wijze dan ook schade berokkenen of dreigen te berokkenen aan S’77, kunnen door het Bestuur de navolgende maatregelen worden getroffen:

 1. berisping;
 2. schorsing voor ten hoogste 3 maanden

11.2.    In het geval van royement dient het Bestuur het betrokken lid onverwijld schriftelijk van voorgenomen royement in kennis te stellen. Het betrokken lid kan binnen 30 dagen na dagtekening van voormeld schrijven in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering door zulks schriftelijk aan het Bestuur mede te delen. Het Bestuur is verplicht binnen 40 dagen na ontvangst van deze mededeling een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, waarbij met een gewone meerderheid van het aantal aanwezige stemmen wordt beslist over het royement.

11.3.    Een geroyeerd lid kan slechts na 3 jaar na de ingangsdatum van het royement wederom een schriftelijk verzoek tot toelating als lid van S ’77 richten aan het Bestuur.

 • GELDMIDDELEN

Artikel 12

12.1. De geldmiddelen worden verkregen door:

 1. contributies;
 2. subsidies;
 3. giften;
 4. renten van kapitaal, fondsen en andere eigendommen;
 5. alle andere baten.

12.2.    De geldmiddelen van de vereniging worden door het Bestuur beheerd en jaarlijks aan controle van een verificatiecommissie of accountant onderworpen.

 • HET BESTUUR          

Artikel 13

13.1.    Het Bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, die gekozen zijn voor een periode van 3 jaren en zijn éénmaal herkiesbaar.

13.2.    De leden van het Bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering bij een gewone meerderheid van stemmen. In tussentijdse vacatures wordt voorzien overeenkomstig de wijze, geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

13.3.    Het Verkiezingsreglement regelt voorts de wijze van verkiezing.

13.4.    Het Bestuur vertegenwoordigt S’77 in en buiten rechte. 

 • BESTUURSFUNCTIES

Artikel 14

14.1.    Het Bestuur wordt gevormd door ten minste:

 1. een voorzitter;
 2. een secretaris;
 3. een penningsmeester;
 4. commissarissen

14.2.    Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.           

 • DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 15

15.1. De leden komen tenminste één keer per jaar in een Algemene Ledenvergadering bijeen.

15.2. De Algemene Ledenvergadering van S’77 wordt ten minste één week voor de vergadering bijeengeroepen door of namens het Bestuur middels een schriftelijk kennisgeving (via social media, per mail en/of per app) aan de leden, onder vermelding van de agenda, de tijd en plaats van de vergadering.

15.3. Het Bestuur belegt voorts zo vaak het dit nodig acht een Algemene Ledenvergadering.

15.4. Het Bestuur is gehouden op schriftelijk verzoek van ten minste 15 leden van S ’77 een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. Indien het Bestuur aan zulk een verzoek geen gehoor geeft, hebben de genoemde leden het recht zelf een vergadering uit te schrijven. De oproeping onder vermelding van de agendapunten dient ten minste 7 dagen voor de vergadering te geschieden. Slechts ten aanzien van de in deze agenda vermelde punten kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

 • BESLUITEN

Artikel 16

16.1. De Algemene Ledenvergadering neemt besluiten bij een gewone meerderheid van stemmen.

16.2. Bij het staken van de stemmen vindt herstemming plaats. Indien de stemmen na de herstemming wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

16.3. Stemmen op of over personen geschiedt schriftelijk met gesloten briefjes.

Indien de stemmen staken bij zowel de stemming als de herstemming op of over personen, beslist het lot.

 • AANVULLING EN/OF WIJZIGING DER STATUTEN

Artikel 17

17.1. De Algemene Ledenvergadering kan bij een 2/3 meerderheid van stemmen besluiten tot aanvulling en/of wijziging van de Statuten.

17.2. Tot aanvulling en/of wijziging van de bepalingen van de statuten kan slechts worden besloten in een Algemene Ledenvergadering die speciaal daarvoor bijeen is geroepen en waarbij van de voorgenomen aanvulling en/of wijziging kennis is gegeven aan de leden.

 • ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 18 

18.1. Ontbinding van S ’77 kan te allen tijde geschieden met in achtneming van dezelfde bepalingen als voor aanvulling en/of wijziging der Statuten in artikel 17 is opgenomen.

18.2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens bepaald door wie en op welke wijze S ’77 zal worden ontbonden en wordt met in achtneming van artikel 1680 van het Surinaams Wetboek de bestemming van de bezittingen van S ’77 bepaald.

Goedgekeurd bij Staatsbesluit van 4 augustus 1980, no. 8166.

Gewijzigd na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 20 januari 2017 te Paramaribo.

Het Bestuur

 • Robby Parabirsing (voorzitter)
 • Sylva Koemar (ondervoorzitter)
 • Rose-Marie Maître (secretaris)
 • Jeffrey Quartier (penningmeester)
 • Alphons Levens (Commissaris)

=============================================================

BANKGEGEGEVENS:

Republic Bank Suriname N.V. Kerkplein, Paramaribo

Bankrek # van ons:

 • - SRD-0197079004
 • - EUR-0197206979
 • - USD-0197416288
 •   swiftcode is RBNKSRPA

CONTACTGEGEVENS, Schrijversgroep’77 is te bereiken:

 • Per post: Giannilaan 20, Paramaribo, Suriname
 • Per telefoon: (597) 464725 / (597) 8555773
 • Per email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Via de website: schrijversgroep77.org

Op elke laatste woensdagavond van de maand (m.u.v. december):

In Tori Oso van 20.00 – 22.00 uur

Frederik Derbystraat 76

Tel: (597) 420234